What does Acron mean?

Acron - German to English

acron