What does Achromotrichie mean?

Achromotrichie - German to English

achromotrichia