What does Acheiropoieta mean?

Acheiropoieta - German to English

acheiropoieta ["perhaps not handmade"]