What does Abdomen-Leisten- mean?

Abdomen-Leisten- - German to English

ventroinguinal