What does Abderos mean?

Abderos - German to English

Abderus