What does 5-Fluorouracil mean?

5-Fluorouracil - German to English

5-fluorouracil