What does 20 Euro Strafe zahlen müssen mean?

20 Euro Strafe zahlen müssen - German to English

is fined 20 euros