Sentence Examples with the word rubus saxatilis

Such are the crowberry (Empetrum nigrum), Trientalis europaea, Rubus saxatilis and the globe-flower (Trollius europaeus).