Sentence Examples with the word rodrigo borgia

It was not hard to attack the system under which Rodrigo Borgia wore the tiara, while Girolamo Savonarola went to the stake; or in which Julius II.