Sentence Examples with the word Tarpeia

Simylus, a Greek elegiac poet, makes Tarpeia betray the Capitol to a king of the Gauls.