Sentence Examples with the word Lamellibranchiata

Orders: Lamellibranchiata and Brachiopoda.