meaning of asswipian

asswipian meaning in Urban Dictionary

an individual who is an asswipe