meaning of aaaaajdbgkfgndsjkgndjkngt

aaaaajdbgkfgndsjkgndjkngt meaning in Urban Dictionary

The incorrect spelling of a whole lot of terms.