meaning of Bildanalysesystem

Bildanalysesystem - German to English

picture analysis system