meaning of Beta-Kohlenstoffatom

Beta-Kohlenstoffatom - German to English

beta-carbon atom