meaning of Belousov-Zhabotinsky-Reaktion

Belousov-Zhabotinsky-Reaktion - German to English

Belousov-Zhabotinsky response