meaning of Balkan-Wasserfrosch

Balkan-Wasserfrosch - German to English

Balkan (liquid) frog [Pelophylax kurtmuelleri, syn.: Rana balcanica, R. kurtmuelleri]