meaning of Abdomen-Leisten-

Abdomen-Leisten- - German to English

ventroinguinal