meaning of 4'-Dimethylamino-azobenzol-2-carbonsäure

4'-Dimethylamino-azobenzol-2-carbonsäure - German to English

C.I. Acid Red 2 [methyl red]